Помоћници директора

Помоћница  директора Цвета Митровић, дипломирани економиста

Помоћница  директора Драгана Бувач, дипломирани економиста

Секретар школе Татјана Чупић, дипломорани правник