Обавештење о упису ученика у први разред за школску 2022-23. годину

УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ  2022-23.ГОДИНУ:

ПРЕМА Правилнику о упису ученика у средњу школу: 42/2022-3, 57/2022-20, 67/2022-198

Члан 13.

Када кандидат, његов родитељ односно други законски заступник, изврши увид у распоређивање, на начин прописан чланом 11. овог правилника, родитељ, односно други законски заступник може да поднесе пријаву за упис у школу на два начина, у складу са законом, и то:

1) на порталу, као ауторизовани корисник, електронским путем;  14.07-20.07.2022.

2) у школи, писменим путем, непосредним доласком у школу**     14. и 15.07.2022. од 8-15,00 часова

 Пријава за упис садржи податке о:

1) кандидату (име и презиме, осмоцифрену шифру и јединствени матични број);

2) називу и месту основне школе у којој је кандидат стекао основно образовање и васпитање;

3) називу смера гимназије, односно образовног профила на који је кандидат распоређен;

4) називу и месту школе у коју је кандидат распоређен;

5) језику на коме кандидат стиче средње образовање и васпитање;

6) страном језику, односно страним језицима које кандидат наставља да учи у средњем образовању и васпитању;

7*) изборном програму, односно изборним програмима за које се определио кандидат; само гимназије

8) обавезном изборном предмету за који се определио кандидат (верска настава, односно грађанско васпитање).

 25. и 26. 08 2022. У времену од 9-12,00 часова Комисија ће примати документа оних кандидата који су уписани електронским путем а систем није могао да повуче одређене обрасце, о чему ће бити обавештени до 22. 08.2022.

АКО ЈЕ УПИС непосредно у школи, подносе следећа документа: 14. и 15.07.2022. од 8-15,00 часова

  1.  ПРИЈАВУ ЗА УПИС
  2.  УВЕРЕЊЕ О ПОЛОЖЕНОМ ЗАВРШНОМ ИСПИТУ
  3.  ОРИГИНАЛНО СВЕДОЧАНСТВО О ЗАВРШЕНОМ ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ/ДРУГИ ЦИКЛУС ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА/
  4.  УВЕРЕЊЕ О ИСПУЊАВАЊУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛОВА
  5.  ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ /НИЈЕ ОБАВЕЗНО/

 ПРИМАЈУ  СЕ  ИСКЉУЧИВО  ОРИГИНАЛИ

 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ  УЧЕНИЦИМА И  РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО  ДРУГИМ ЗАКОНСКИМ ЗАСТУПНИЦИМА

Поштовани,

Приликом уписа у Другу економску школу, 14. и 15. јула, молимо  да у школу дођете пристојно обучени, као што је прописано и приликом уласка у остале државне и  јавне  институције (Суд, Полиција, Министарства….).

Правила понашања ученика, запослених и родитеља,  прописана су  Правилима понашања и кућним редом школе од стране директора, и молимо да се иста поштују.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Директор

Дејан Недић, дипл. економиста