РАЗВОЈНИ ПЛАН (2015-2018.)

У Београду, 25. маја 1939. године, на основу Одлуке Министарства трговине и индустрије Краљевине Југославије, основана је  Друга трговачка академија.

Школа је почела са рaдом у старој згради Прве трговачке школе, школске 1939/40. године. Одељења првог разреда имала су 40 до 50 ученика што сведочи о великом интересовању за ову школу које се задржало до данас.

Удовољавајући непосредним послератним потребама за економским стручњацима, од школске 1947/48. школа привремено постаје трогодишња и добија назив Државни економски техникум.

Од 1951/52. године, настављено је четворогодишње школовање, да би 1957. године школа пресељена у Улицу господара Вучића 50 (зграду Комитета за угаљ при Министарству рударства ФНРЈ), где се и данас налази.

Школске1961/ 62.  године уводи се књиговодствени и комерцијални, а од 1967. године и туристички смер.

Другој економској школи 1983. године припојена је Финансијска школа и отварају се нова усмерења – финансијско и царинско, а 1986. године и Економска школа за одрасле.

Од школске 2003/04. уписана је прва генерација ученика у огледно одељење пословни администратор, а од 2004/05. године и финансијски администратор. 22. августа 2012. године, изашао је нови наставни план и програм за образовне профиле пословни и финансијски администратор, и од школске 2012/13. ови профили више нису огледни већ редовни образовни профили.

 

Друга економска школа данас представља понос свих ученика и запослених радника. Седамдесет и пет година постојања, ни мало, ни много, али довољно времена за успомене, импресије, наду и веру у боље сутра.

 

МИСИЈА ШКОЛЕ

Својим наставним кадром пружамо ученицима квалитетна  и савремена знања из области економије и администрације која им обезбеђују стручност у обављању посла, као и успешно напредовање у даљем школовању.

 

ВИЗИЈА ШКОЛЕ

Желимо да постанемо препознатљива стручна школа по квалитету рада, укључена у савремене токове, ојачана стручним и компетентним кадром, а наши ученици успешни и уважени радници и стручњаци у економским и административним областима.

 

Београд, април 2014.

Професори, стручни сарадници, ваннаставно и помоћно особљe, укупно 140 запослених, креирају добар имиџ Друге економске школе на почетку 21. века.

Ресурси на које се можемо ослонити су: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Школска управа, Дом здравља “Вождовац” и ”Шумице”, СКЦ ”Шумице”, МУП Вождовац, општина Вождовац, Факултет безбедности, Филозофски факултет, Економски факултет, основне и средње школе у окружењу и шире.

Школа се финансира из буџета Републике, а део средстава обезбеђује из сопствених извора.

Настава се одвија у 50 одељења, од којих је 37 одељења економски техничар, три одељења образовног профила пословни администратор и десет одељења образовног профила финансијски администратор.

Школа располаже са једном зборницом, салом за састанке, посебном просторијом за пријем родитеља, канцеларијама, посебном канцеларијом за рад психолога, спортским тереном, салом за физичко васпитање, балон салом. Ту је и прелепа библиотека са богатим књижним фондом од преко 14 хиљада књига. Сређене просторије, од којих су поједине климатизоване, освежене и окречене, са новим намештајем, опремљене савременом компјутерском техником.

Образовни профил Број одељења по разредима
I разред II разред III разред IV разред УКУПНО
Економски техничар 9 9 10 9 37
Пословни администрaтор / / 1 2 3
Финансијски администрaтор 3 3 2 2 10
УКУПНО 12 12 13 13 50

СЛАБОСТИ ШКОЛЕ

– Организација још увек недовољног броја ваннаставних активности и неусклађеност  потреба ученика и понуде осталих облика образовно-васпитног рада (допунска, додатна)

– Неуједначен ритам стручног усавршавања наставника као и примене знања, вештина и искустава стечених на семинарима

– Недовољно развијена сарадња школе и локалне самоуправе

– Недостатак простора (фискултурне сале, кабинети за поједине наставне предмете, простор за наставнике за коришћење рачунара у сврху припреме часа…)

– Недовољна опремљеност савременим наставним средствима

– Недовољна уређеност школског простора (кров, нема ролетни на прозорима, школско двориште )

– Оштећене и дотрајале електро инсталације

 

Област  квалитета :           Настава и учење ( 2 )

 

Стандард квалитета ( 2.3) :

Наставник прилагођава рад на часу образовно   васпитним потребама ученика

 

Критеријум квалитета :   

  • Наставник прилагођава темпо рада различитим потребама ученика

( 2.3.2)

 

Активности

 

 

Носилац активности

 

Време реализације

2.3.2.1

Дефинисање исхода учења

из сваког предмета и

компетенција које треба развијати код ученика

којима је потребна додатна подршка

 

2.3.2.2

Планирање и примена диференцираних задатака и захтева

 

 

2.3.2.3

Праћење остваривања исхода

 

 

2.3.2.4

Коришћење наставних средстава и помагала која ће олакшати испуњавање захтева предвиђених исхода

 

2.3.2.5

Израда и примена образаца за давање повратне информације ученицима којима је потребна додатна подршка у образовању и њиховим родитељима

 

Предметни наставници, ПП служба, родитељи и Тим за ИО

 

 

 

 

Предметни наставници, ПП служба

 

 

 

Одељењске старешине, предметни наставници, ПП служба, родитељи и Тим за ИО

 

 

Предметни наставници

 

 

 

 

 

ПП служба

 

Септембар, октобар

2015/16/17

 

 

 

 

 

 

Током школске године

 

 

 

 

Тромесечно током школске године

 

 

 

 

 

 

Током школске године

 

 

 

 

Новембар 2015.

Област  квалитета :           Настава и учење ( 2 )

 

Стандард квалитета ( 2.5) :

Наставник  ефикасно управља процесом учења на часу

 

Критеријум квалитета :   

  • Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је у функцији учења (2.5.5)
 

Активност

 

Носилац активности

 

Време реализације

2.5.5.1

Подстицање вршњачке подршке у процесу савладавања школских обавеза током часа

 

2.5.5.2

Организовање рада у пару или групи током часа

 

 

 

Предметни наставник

 

 

 

 

Предметни наставник

 

 

 

Током школске године

 

 

 

Током школске године

 

Област  квалитета :           Настава и учење ( 2 )

 

Стандард квалитета ( 2.7) :

Наставник ствара подстицајну атмосферу за рад на часу

Критеријум квалитета :   

  • Наставник адекватно реагује на међусобно неуважавање ученика (2.7.3)
  • Наставник користи различите поступке за мотивисање ученика ( 2.7.4)
 

Активност

 

Носилац активности

 

Време реализације

2.7.3.1 Упознавање са Правилником школе о понашању ученика, правима и обавезама

 

2.7.3.2

Радионица за ученике Толеранција и недискриминација

 

 

 

2.7.3.3 Јавни час „Асертивна права“

 

 

 

 

2.7.3.4 Пројекатска настава на часовима и секцији социологије, Пројекат „ 5 минута феномена“

 

2.7.3.5 Партиципација ученика у прављењу плана одговарања

 

2.7.3.6 Писање семинарских радова на тему по избору ученика

 

 

2.7.3.7 Партиципација ученика у припреми писаних провера знања

Одељењске старешине и сви предметни наставници

 

 

 

Сви наставници грађанског васпитања у свим разредима

 

 

 

Р.Симијоновић, психолошкиња и Ј.Колунџија, наставница социологије и ГВ

 

Јелена Колунџија, наставница социологије

 

 

 

Предметни наставници

 

 

Наставници економских предмета, социологије, права, страног језика, историје, географије, српског језика…

 

Наставници економских предмета, социологије, права, страног језика, математике, српског језика…

Септембар 2015/16, 2016/17 и 2017/18

 

 

 

У току треће недеље новембра

( Међународни дан толеранције)

 

Март  2016/2017/2018

 

 

 

 

 

Друго полугодиште

 

 

 

 

Током школске године

 

 

 

Друго полугодиште

 

 

 

 

 

 

 

Друго полугодиште

 

 

Област  квалитета :           Подршка ученицима ( 4 )

 

Стандард квалитета ( 4.2) :

У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика

( Развој волонтеризма кроз инклузивне спортске програме)

Критеријум квалитета :   

  • У школи се организују програми/активности за развијање социјалних вештина (4.2.2.)
 

Активност

 

Носилац активности

 

Време реализације

4.2.2.1

Упознавање са волонтеризмом

 

4.2.2.2

 

Утврђивање потребе за волонтерском подршком особама које припадају осетљивим групама приликом спортских и терапијских активности

 

4.2.2.3

Избор ученика и одраслих који би учествовали у припреми, организацији и реализацији активности волонтирања  током сензорне интеграције уз помоћ коња која је намењена ученицима из осетљивих група.

 

4.2.2.4

Израда смерница за волонтерски приручник

 

 

Психолог

 

 

 

 

 

Психолог

 

 

 

 

 

 

Психолог

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолог

 

 

 

Октобар 2015.

 

 

 

 

 

Новембар/ јануар

шк. 2015/16 г.

 

 

 

 

 

 

Друго полугодиште шк. 2015/16.г.

 

 

 

 

 

 

 

 

Мај / јул 2016.г.

Област  квалитета :           Подршка ученицима ( 4 )

 

Стандард квалитета ( 4.2) :

У школи се подстиче лични, професионални и социјални развој ученика

Критеријум квалитета :   

  • Понуда ваннаставних активности у школи је у функцији задовољавања различитих потреба и интересовања, у складу са ресурсима школе (4.2.1.)
 

Активност

 

Носилац активности

 

Време реализације

 

4.2.1.1 Посета Музеју на Факултету за физичко васпитање и спорт

 

4.2.1.2 Изложба спортских достигнућа ученика наше школе

 

4.2.1.3 Спортски дан

 

 

4.2.1.4 Посета Музеју Јован Цвијић

 

4.2.1.5 Посета Природњачком музеју

 

4.2.1.6 Посета Фестивалу науке

 

 

4.2.1.7 Посета Ботаничкој башти, зеленој оази Београда

 

4.2.1.8 Заштита животне средине – рециклажа, анимирање ученика на учешће

 

 

4.2.1.9 Друштвено користан рад

 

4.2.1.9а Посета Народној скупштини

 

4.2.1.9б Посета високошколским установама

 

 

4.2.1.9в  Посета ГО Вождовац

 

Наставници физичког васпитања, историје и географије

 

Наставници физичког васпитања и ПП служба

 

 

Наставници физичког васпитања

 

Наставници историје и географије

 

 

Наставници природне групе предмета

 

 

Наставници природне групе предмета

 

 

Наставници природне групе предмета

 

Наставници екологије

 

Одељењске старешине

 

Наставници права, историје, ГВ и ПП служба

 

ПП служба, предметни наставници и одељењске старешине

 

 

Наставници права,историје, ГВ и ПП служба

 

Прво полугодиште

 

 

 

Током школске године

 

 

Друго полугодиште

 

 

Друго полугодиште

 

 

Друго полугодиште

 

 

У време одржавања Фестивала

 

 

Друго полугодиште

 

 

 

Током школске године

 

 

Током школске године

 

 

Током школске године

 

 

Током школске године

 

 

Прво полугодиште

 

Област  квалитета :           Образовна  постигнућа  ученика ( 3 )

 

Стандард квалитета ( 3.2) :

Школа континуирано доприноси већој успешности ученика

 

Критеријум квалитета :   

  • Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу (3.2.3.)
  • Ученици за које је сачињен ИОП остварују напредак у складу са циљевима постављеним у плану (3.2.4.)
  • Просечни резултати ученика на завршним испитима бољи су у односу на претходну годину (3.2.6.)
Активност Носилац активности Време реализације
3.2.3.1 Утврђивање списка ученика који се упућују на допунску наставу

 

3.2.3.2 Анализа успеха на крају првог и другог полугодишта

 

 

3.2.4.1 Утврђивање списка ученика који имају потребу за образовањем по ИОП-у

 

3.2.4.2 Праћење напретка ученика који се школују по ИОП-у

 

 

3.2.6.1 Организовање припремне наставе за полагање матурског испита

 

3.2.6.2 Реализација припремне наставе

 

3.2.6.3 Анализа резултата ученика на матурском испиту

Предметни наставници, одељењске старешине, ПП служба

 

Чланови одељењског већа, ПП служба

 

 

 

Тим за ИО, одељењскe старешине и ПП служба

 

 

 

Одељењско веће, ИОП Тим, ПП служба

 

 

 

Предметни наставници 4. Разреда

 

 

 

Предметни наставници 4. разреда

 

Одељењско веће, стручно веће економске групе предмета, права, информатике….

Октобар и март 2016/17/18

 

 

 

Фебруар, јун 2016/17/18

 

 

 

Септембар 2015/16/17

 

 

 

 

Током школске године-

тромесечно

 

 

 

Фебруар 2016/17/18

 

 

 

 

Март, април 2016/17/18

 

 

Јун / јул 2016/17/18

 

 

 

Област  квалитета :           Етос ( 5 )

 

Стандард квалитета ( 5.3.) :

Школа  је безбедна средина за све.

 

Критеријум квалитета :   

  • У школи  је видљиво и јасно изражен негативан став према насиљу.  (5.3.1.)
Активности Носиоци активности Време реализације
5.3.1.1  Утврђивање техничких могућности за увођење телефонске линије за пријаву насиља у школи

( СОС телефон)

 

5.3.1.2  Обука чланова ТЗНЗЗ за телефонске саветнике

 

 

5.3.1.3 Дежурство чланова ТЗНЗЗ  обучених  за телефонске саветнике на  посебној телефонској линији у оквиру школе за пријаву насиља

 Директор

 

 

 

 

 

ПП служба

 

 

 

 

 

Директор,  ПП служба

 Школска 2015/16.г.

 

 

 

 

 

Школска 2016/17.г.

 

 

 

 

 

Школска 2017/18.г.

Област  квалитета :   Подршка ученицима (4)

 

Стандард квалитета  : У школи функционише систем подршке деци из осетљивих група (4.3 )

 

Критеријум квалитета :    Школа предузима мере за редовно похађање наставе ученика из осетљивих група   ( 4.3.2)

Активности Носиоци активности Време реализације
 

4.3.2.1.Формирање тима који ће  реализовати пројектне активности и пратити реализацију пројекта

 

–          Координатор пројекта

–          Директор школе

 

 

 

 

септембар  2015.год

 

 

 

4.3.2.2. Идентификовање разлога повећаног изостајања из школе

израда инструмента

истраживања

– реализовање истраживања

-обрада података

 

 

 

 

 

–          Координатор пројекта

–          Пројектни тим

–          Тим за развојно планирање

–          ПП служба

–          Институт за психолошка истраживања

–          Одељењске старешине

-октобар   2015.год

–јануар 2016.год.

 

-април –август 2018.год

 

 

4.3.2.3.Анализа података и извештавање

Чланова наставничког већа

чланова Школског одбора

чланова Ученичког парламента

 

ПП служба

-Чланови пројектног тима

-Експерти укључени у истраживање и анализу резултата

 

континуирано

коришћење  података са класификација и полугодишта

 

4.3.2.4. Јачање капацитета запослених у школи, ученика родитеља и мењање школске културе

 

Семинари за наставнике (екстерни и интерни облици стручног усавршавања) –оснаживање наставника за рад са ученицима, родитељима;

Развијање компетенција за коришћење Е-дневника

-Радионице и активности за ученике

-Радионице и предавања за родитеље

 

 

–          Пројектни тим

–          Тим за развојно планирање

–          ПП служба

–          Одељењске старешине

–          Предметни наставници,

–          Експерти, предавачи, реализатори семинара/активности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новембар 2015.год – мај  2018.год.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2.5.Увођење и спровођење додатних мера и активности на нивоу школе које делују превентивно  на  изостајање ученика

 

-Израда документа ,,Предлози мера за превазилажење проблема повећаног  изостајања ученика са часова’

 

-Увођење ваннаставних активности, секција, програма по жељи ученика

-Организовање наставе, допунске и додатне наставе тако да доприноси већој успешности ученика

 

-Примена правилника о васпитним и васпитно-дисциплинским мерама

Праћење ефеката примене правилника

 

– масовније  коришћење СМС  недељно обавештавање родитеља о успеху ученика и изостанцима  са  наставе

 

-Увођење Е дневника

          – Пројектни тим

–          Тим за развојно планирање

–          ПП служба

–          Одељењске старешине

–          Предметни наставници,

–          Тим за инклузивно образовање

–          Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања ученика

–          Спољњи сарадници

–          Ученички парламент

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новембар 2015.год-мај 2018.год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

континуирано

 

 

 

континуирано

 

 

 

 

 

 

Септембар 2016.год-август 2017.год.

 

 

 

 

Септембар 2017.год

 

4.3.2.6.Праћење броја изостанака ученика и анализа добијених података

 

-ПП служба

-Пројектни тим

-Експерти/сарадници са Института за психолошка истраживања

Континуирано  (коришћење  података са класификација и полугодишта)
1.      Мере унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе резултата на матурском испиту
 

Активност

Носиоци активности Време реализације
1.1.1.

Интензивирати корелацију економских предмета, са искуствима виртуелних предузећа, унутар школе и кроз међушколску сарадњу.

 

Стручно  веће економске групе предмета

 

 

 

Током школске године

 

2.      Мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и разумних прилагођавања и квалитета образовања и васпитања за ученике којима је потребна додатна подршка
Активност Носиоци активности Време реализације
 

2.1.1.  Такмичење за ученике првог разреда у вештини решавања проблем ситуација у оквиру предмета основи економије

 

 

2.1.2. Креативна радионица  “Истраживање тржишта и увођење новог производа”

( 4. разред)

2.1.3. Вршњачка едукација  за ученике 3. разреда

“ Како урадити матурски рад”

2.1.4. Вршњачка едукација и подршка у оквиру одељења, на нивоу разреда…

2.1.5. Учешће у уређењу школског простора, обележавању значајних датума, школским прославама…

 

Стручно  веће економске групе предмета одељењског  већа

 

 

 

Стручно  веће економске групе предмета

 

Стручно  веће економске групе предмета

 

Предметни наставници

 

Одељењске старешине

 

 

 

током школске године

 

 

 

 

април 2017.

 

 

новембар 2016.

 

 

током школске године

 

током школске године

 

3.Рад са талентованим и надареним ученицима
Активност Носиоци активности Време реализације
3.1.1. Идентификација ученика и избор области интересовања

 

3.1.2. Оснивање Ученичких компанија (конкурс…)

 

3.1.3. Учешће на такмичењу

“ Пословни изазов”

 

3.1.4. Организација истраживања /јавног часа /трибине/ дебате са симултаним преводом на енглески језик и коришћењем информационих технологија

3.1.5. Промоција резултата и продуката талентованих ученика (изложба, представа, израда паноа, прилози за часопис…)

3.1.6. Подстицање социјалног предузетништва

Предметни наставници, ПП служба

 

Биљана Мирић

 

Биљана Мирић

 

Божић Јасмина, наставници енглеског језика

 

Наставници, ПП служба

 

 

Координатор Ученичке компаније

Прво плугодиште

 

Друго полугодиште

 

Друго полугодиште

 

Јун 2017.

 

 

Током  школске године

 

 

Друго полугодиште

4.Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања, као и повећања сарадње међу ученицима и родитељима, запосленима и ученицима
Активност Носиоци активности Време реализације
4.1.1. Јавна промоција Посебног протокола  и поступака у ситуацијама када се догоди насиље

4.1.2  Учешће ученика, наставника и родитеља у јавним часовима на тему ненасилног решавања сукоба

4.1.4. Трибина за ученике и родитеље  “ Дигитално насиље”

4.1.5. Вршњачки медијатори у акцији

4.1.6.Вршњачки Тим у акцији

Мелита Ранђеловић, педагошкиња

 

Чланови Тима, ПП служба

 

Мелита Ранђеловић, педагошкиња

 

Радмила Симијоновић, психолошкиња

Драгана Бјелајац Станковић, Радмила Симијоновић Мелита Р.

 

Септембар/октобар

 

Током школске године

 

Током школске године

 

Током школске године

Током школске године

 

5.Мере превенције осипања броја ученика
 

Активност

Носиоци активности Време реализације
5.1.1. Презентација школе, наставних планова и програма ученицима и родитељима

5.1.2. Презентација занимања у оквиру подручја рада економија, право и администрација

5.1.3. Промоција ваннаставних активности које се организују у школи

5.1.4. Партиципација у изради и примени школских правила

 

5.1.5.  Укључивање у програм каријерног саветовања и вођења

Презентација резултата

Израда акционог плана

Помоћници директора, ПП служба

Јасмина Божић и стручно веће економске групе

 

Током школске године

Одељењске старешине, ПП служба

Предметни наставници

 

Одељењске старешине, ПП служба

 

Фебруар –јун 2016, 2017.

 

Друго полугодиште

 

Током школске године

 

 

Током школске године

 

 

 

Током школске године

6.Друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања које превазилазе сарджај појединих наставних предмета
Активност Носиоци активности Време реализације
6.1.1.Подстицање учешћа на конкурсу (израда бизнис плана, програм будућих лидера, литерарни , ликовни конкурси…)

 

6.1.2. Учешће у инклузивним спортских програмима

 

6.1.3. Организација интерних такмичења и ревија

Предметни наставници

 

Психолог Р.Симијоновић

 

Председници сручних већа

Током школске године

Током школске године

 

Током школске године

7.План припреме за испите којима се завршава одређени ниво и врста образовања
Активност Носиоци активности Време реализације
7.1.1. Интензивирање сарадње са привредним друштвима, предузетницима, банкама и установама у окружењу ради организације квалитетније практичне наставе у блоку за ученике сва три образовна профила. Стручно веће економске групе предмета

 

 

 

 

Током школске године

 

 

 

8. План стручног усавршавања наставника, директора, стручних сарадника и других запослених у школи
Активност Носиоци активности Време реализације
8.1.1. Израда личног плана професионалног развоја

8.1.2. Евиденција стручног усавршавања

8.1.3. Ефикасније информисање запослених

8.1.4. Интензивирањ интерног стручног усавршавања

Сви запослени

Сви запослени

Председници стручних већа

Председници стручних већа

 

Септембар 2016., 2017.

Током школске године

Током школске године

Током школске године

 

9. План напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника
Активност Носиоци активности Време реализације
9.1.1.  Мотивисање запослених за напредовање и стицање звања

9.1.2.  Израда плана напредовања наставника у оквиру стручних већа

 

9.1.3 Прикупљање потребне документације и сагласности

 

9.1.4. Пријава за напредовање и стицање звања

 

9.1.5.  Пружање подршке апликантима за звање

 

9.1.6.Мотивисање запослених за учешће у изради уџбеника, приручника, акредитованих програма стручног усавршавања, пројеката….

Директор

 

Председници стручних већа

 

 

Запослени

 

Запослени, директор

 

 

Директор,стручно веће, ПП служба

 

Директор

Током школске 2016/17.

Прво полугодиште

 

 

Током школске године

 

Током школске 2016/17.

 

Током школске године

 

Током школске 2016/17.

 

10.План укључивања родитеља, односно старатеља у рад школе
Активност Носиоци активности Време реализације
10.1.1. Родитељи представљају свет занимања

 

10.1.2. Родитељи подржавају манифестације и активности које организује школа

 

10.1.3. Родитељи учествују у организацији практичне наставе у привредном друштву

ПП служба

Директор

 

 

Наставници рачуноводства, ПАО, ФРО

Друго полугодиште

 

Током школске године

 

У време реализације практичне наставе

11.План сарадње са другим школама, привредним друштвима и другим организацијама од значаја за рад школе
Активност Носиоци активности Време реализације
11.1.1.Такмичења, смотре, сусрети,сајмови образовања и занимања -организација / учествовање

11.1.2.Укључивање факултета у организацију практичне наставе у блоку

 

11.1.3.Организација дана отворених врата у нашој школи

 

11.1.4.Учешће на разним облицима стручног усавршавања,радионицама и презентацијама

Председници стручних већа

 

Јасмина Божић, председник стручног већа економске групе предмета

 

Помоћнице директора

 

Председници стручних већа

Током школске године

 

У време реализације практичне наставе

 

Друго полугодиште

 

Током школске године

Председник Школског одбора:

                                                                        _________________________

Драгица Андрејић