Огласи

На основу чл. 7. став 1. Уредбе о условима приобављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („СГРС“бр.16/2018, 79/23), комисија за спровођење поступка давања у закуп,  објављује:

О Г Л А С

ДРУГА ЕКОНОМСКА ШКОЛА из Београда, ул. Господара Вучића 50, објављује оглас о прикупљању писмених понуда за давање у закуп дела школског простора (дела ходника на првом и дела ходника на другом спрату),  површине 3м2, на период од 4 године  почев од  добијања сагласности Дирекције за имовину Републике Србије.

Почетна цена закупа,  утврђена на основу Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор на коме је носилац својине град Београд („Сл.лист града Београда“ бр.108/2022), износи 271,00 динар по м2 месечно.

Предметни простор ће се користити искључиво за обављање услужне делатности, с наменом – постављање самоуслужних аутомата за дистрибуцију топлих и хладних напитака и прехрамбених производа за ученике, запослене и трећа лица.

Понуде се достављају у року од осам дана од дана објављивања огласа у Службеном гласнику,  лично или путем поште у затвореној коверти са назнаком  „Понуда за закуп школског простора – не отварати“, на адресу: Друга економска школа, Београд, ул. Господара Вучића 50 са називом и адресом понуђача на полеђини коверте, или непосредно у пријемну канцеларију школе (бр.7), сваког радног дана у времену од 09,00 до 12,00 часова.

Комплетан текст огласа налази се на сајту Друге економске школе:

www.drugaekonomska.edu.rs